Continues to battle fire near Haskovo


 Продължава битката с пожара край Хасково

01 August 2016

published by http://fakti.bg


Bulgaria — Продължава битката с големия горски пожар, който избухна снощи над село Маджарово, Хасковско. Огънят обхвана площ от над 8000 декара, от които 2000 широколистна гора и растителност. Двама души се разследват за огнения ад.

На място по разпореждане на премиера Бойко Борисов бяха пратени 50 военни от формированието в Хасково. При необходимост, има готовност и днес в гасенето на огъня да се включи летателна техника от 24-та авиобаза Крумово. Хеликоптер Ми-17 снощи участва в гасенето на пожара, като за около три часа бяха изпълнени общо 28 захода за гасене, а върху огнищата на пожара бяха хвърлени 84 т вода.  

Бедствено положение е обявено в община Маджарово. Част от пожара беше локализиран още в неделя.

Огънят бушува и в труднодостъпна местност, в която не може да влезе техника. Опасност за близките села все пак няма. Въпреки това до къщите има дежурни пожарни, които са готови да гасят при нужда. В гасенето се включи и хеликоптер.

По информация от комисар Тошко Бързилов от кризисния щаб, създаден във връзка с пожарите, възникнали в страната, на този етап огънят край Маджарово е овладян и няма опасност за населението.

Комисар Бързилов обяви, че индексът за опасност от пожари е висок заради високите температури – най-вече в Централна и Източна България.

Той обяви още, че всички инциденти са възникнали в резултат на човешка дейност и призова за повече внимание в този сезон, в който опасността от възникване на пожари е висока. Щетите са за милиони, немалко средства отиват и за гасенето на огъня, обяви комисарят.

По разпореждане на премиера Бойко Борисов 50 души от формированието на отбраната в Хасково се включват в гасенето на пожара в община Маджарово.

В Благоевградско също възникна пожар в неделя – към 16 ч., край село Българчево. Пожарът е локализиран, след като е засегнал около 1000 дка сухи треви и изорани ниви, малко лозя и една необитаема постройка. Спрян е, преди да стигне до обитаеми къщи. Има подозрения, че огънят е тръгнал от сметище до селото.

Локализиран е вече пожарът във варненското село Генерал Кантарджиево. До късно снощи на място работиха 12 екипа от пожарните във Варна и Добрич и много местни хора. Избегната беше опасността за населението.

Цяла нощ огънят беше под наблюдение, на разположение бяха и дежурни екипи. Късно снощи пожарът беше ограничен само в рамките на землището на Генерал Кантарджиево.

В гасенето освен пожарникари се включиха над 50 души от горските стопанства на Добрич и Варна, и местната земеделска кооперация. Горещините и вятърът подпомагаха разрастването на пламъците и затрудняваха гасенето вчера.

През нощта дежурни екипи на горските стопанства са обхождали района, но огнища не са установени.”Обстановката е напълно спокойна”, обяви кметът на Генерал Кантарджиево Стефан Зенгинов.

 

English version of the news. Note: the news has been translated by Google translator.

Continues to battle fire near Haskovo

Continues to battle large forest fire that broke out last night over Madjarovo, Haskovo. The fire covered an area of ​​over 8,000 hectares, of which 2000 forest and vegetation. Two people are being investigated for inferno.

On site at the order of Prime Minister Boyko Borisov were sent 50 military personnel FORMATION in Haskovo. If necessary, we are ready today to extinguish the fire, to include aircraft equipment from the 24th airbase Krumovo. Helicopter Mi-17 last night took part in extinguishing the fire for about three hours were filled 28 approach to fighting, and on outbreaks of fire were thrown 84 tons of water.

State of emergency was declared in Madjarovo Municipality. Part of the fire was localized on Sunday.

Fire rages in difficult to reach area where he can not enter engineering. Danger to nearby villages still will. However the houses there are on-duty fire ready to extinguish when needed. In extinguishing include helicopter.

According to information from Commissioner Toshko Barzilov of the crisis staff set up in connection with fires occurring in the country at this stage Madzarovo fire is under control and there is no danger for the population.

Commissioner Barzilov announced that the index for risk of fire is high because of high temperatures – especially in Central and Eastern Bulgaria.

He announced that all accidents are caused due to human activity and called for more attention in this season in which the danger of fires is high. Damages are millions, many funds go and extinguish the fire commissioner announced.

At the order of Prime Minister Boyko Borisov 50 people from FORMATION defense in Haskovo included in the fire to Madjarovo Municipality.

In Blagoevgrad also a fire on Sunday – to 16 pm., Near the village Bulgarchevo. The fire has been localized, having affected about 1,000 acres of dry grass and plowed fields, vineyards and a small uninhabited building. It stopped before they reach inhabited houses. There are suspicions that the fire was started from landfill to the village.

Localized fire is already in Varna General Kantardzhievo. Until late last night in place worked 12 teams of fire in Varna and Dobrich and many local people. Deal was a danger to the population.

All night the fire was under surveillance were available and rescue teams. Late last night the fire was confined within the land of General Kantardzhievo.

In extinguish except firefighters took more than 50 people from forestry Dobrich and Varna, and the local agricultural cooperative. The heat and wind assisted the growth of the flames and hampered firefighting yesterday.

At night duty teams have crawled forestry area, but outbreaks have not been established. “The atmosphere is completely relaxed,” said Mayor Stephen Zenginov General Kantardzhievo.


Print Friendly, PDF & Email
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien