Òàáëèöà ëåñíûõ ïîæàðîâ

Ñâîäíàÿ òàáëèöà òåðìè÷åñêè àêòèâíûõ òî÷åê â Ñèáèðñêîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 07.09.2003 ã.

Àãåíòñòâî ïî ìîíèòîðèíãó è ïðîãíîçèðîâàíèþ ×Ñ,
Ñåêòîð àýðîêîñìè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ëåñà ÈË ÑÎ ÐÀÍ,
Îòäåë ïðèåìà è îáðàáîòêè êîñìè÷åñêîé èíôîðìàöèè ÔÖ ÂÍÈÈ ÃÎ×Ñ (ã.Êðàñíîÿðñê)

Êîîðäèíàòû, íàñåëåííûé ïóíêò ïðèâÿçêè, äàòà ïåðâîãî îáíàðóæåíèÿ, ðàñ÷åòíàÿ ïëîùàäü âûñîêîòåìïåðàòóðíîé ãîðÿùåé êðîìêè â ãà (ïëîùàäü ëèíèè îãíÿ â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ ñúåìêè ñ êîñìè÷åñêîãî àïïàðàòà) ïðèâåäåíû â òàáëèöå.


Ñóáúåêò ÐÔÂðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñúåìêè:Àëòàéñêèé êðàé12:14ÌÑÊÊåìåðîâñêàÿ îáë.10:32ÌÑÊÊðàñíîÿðñêèé êðàé10:32ÌÑÊÊóðãàíñêàÿ îáë.12:14ÌÑÊÍîâîñèáèðñêàÿ îáë.12:14ÌÑÊÎðåíáóðãñêàÿ îáë.12:14ÌÑÊÐåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí12:14ÌÑÊÒþìåíñêàÿ îáë.12:14ÌÑÊ×åëÿáèíñêàÿ îáë.12:14ÌÑÊÓçáåêèñòàí12:14ÌÑÊÊàçàõñòàí12:14ÌÑÊ


¹ÑÓÁÚÅÊÒÐÀÉÎÍÏËÎÙÀÄÜ ÊÐÎÌÊÈ, ãàÏËÎÙÀÄÜ ÊÎÍÒÓÐÀ, ãà°ÑØ°ÂÄÍÀÑÅËÅÍÍÛÉ ÏÓÍÊÒ ÏÐÈÂßÇÊÈÄÈÑÒÀÍÖÈß, ÊÌÀÇÈÌÓÒÄÀÒÀ 1-ãî ÍÀÁËÞÄÅÍÈß1Àëòàéñêèé êðàéÇÌÅÈÍÎÃÎÐÑÊÈÉ12.50239.851°14’81°44’ÒÓØÊÀÍÈÕÀ2.2131.507.09.20032Êåìåðîâñêàÿ îáë.ÌÀÐÈÈÍÑÊÈÉ3.40618.356°30′87°17′ÍÎÂÀß ÓÔÀ1.7135.631.08.20033Êðàñíîÿðñêèé êðàéÍÀÇÀÐÎÂÑÊÈÉ3.30129.855°46’89°48’ÊÀÐÃÀËÀ4.4270.407.09.20034Êðàñíîÿðñêèé êðàéÍÀÇÀÐÎÂÑÊÈÉ6.80241.555°43’90°29’ÌÅÄÂÅÄÑÊ3.85.307.09.20035Êóðãàíñêàÿ îáë.ÌÈØÊÈÍÑÊÈÉ12.60247.855°20’64°6’ÂÂÅÄÅÍÑÊÎÅ1.866.407.09.20036Êóðãàíñêàÿ îáë.ÊÅÒÎÂÑÊÈÉ5.90121.155°8’64°53’ØÌÀÊÎÂÎ6.3155.007.09.20037Êóðãàíñêàÿ îáë.ÖÅËÈÍÍÛÉ12.00242.954°30’63°31’ÔÐÎËÎÂÊÀ6.2359.207.09.20038Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.ÊÓÏÈÍÑÊÈÉ4.70532.854°19′77°3′ÑÒÅÊËßÍÍÎÅ5.9252.905.09.20039Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.×ÈÑÒÎÎÇÅÐÍÛÉ5.00122.754°27’76°19’ÂÀÐÂÀÐÎÂÊÀ7.752.207.09.200310Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.ÊÎ×ÊÎÂÑÊÈÉ6.30120.454°11’80°6’ÐÅØÅÒÛ7.3255.307.09.200311Îðåíáóðãñêàÿ îáë.ÊÂÀÐÊÅÍÑÊÈÉ30.30619.452°14’60°2’ÁÎËÎÒÎÂÑÊ5.980.707.09.200312Îðåíáóðãñêàÿ îáë.ÎÐÑÊ18.80359.451°11’58°41’ÎÐÑÊ4.8103.407.09.200313Ðåñïóáëèêà ÁàøêîðòîñòàíÕÀÉÁÓËËÈÍÑÊÈÉ32.30756.451°59’58°14’ÁÓÐÈÁÀÉ5.569.907.09.200314Òþìåíñêàÿ îáë.ÓÏÎÐÎÂÑÊÈÉ6.00119.356°4’66°42’ÍÈÆÍÅÌÀÍÀÉ4.9296.207.09.200315Òþìåíñêàÿ îáë.ÁÅÐÄÞÆÑÊÈÉ6.30122.955°43’68°16’ÑÒÀÐÎÐßÌÎÂÀ4.748.907.09.200316×åëÿáèíñêàÿ îáë.ÒÐÎÈÖÊÈÉ53.501088.354°7’60°32’ÂÅÐÕÍßß ÑÀÍÀÐÊÀ8.2198.107.09.200317×åëÿáèíñêàÿ îáë.ÍÀÃÀÉÁÀÊÑÊÈÉ21.50468.453°26’60°0’ÀÑÒÀÔÜÅÂÊÀ6.0238.207.09.200318×åëÿáèíñêàÿ îáë.ÂÀÐÍÅÍÑÊÈÉ34.10744.753°25’61°1’ÂÀÐÍÀ4.538.207.09.200319×åëÿáèíñêàÿ îáë.ÂÀÐÍÅÍÑÊÈÉ4.60122.453°27’61°9’ÇÀÐÅ×ÜÅ4.8101.707.09.200320Óçáåêèñòàí4.60123.041°1’70°8’ANGREN1.6280.107.09.200321Êàçàõñòàí69.503787.548°20′57°25′Zarya Oktyabrya8.2103.303.09.200322Êàçàõñòàí33.001413.048°16′63°50′Kishikol56.4130.903.09.200323Êàçàõñòàí33.8012569.748°27′82°26′Ivanovka28.4254.104.09.200324Êàçàõñòàí6.104319.549°37′76°1′Yegindybulak32.3244.803.09.200325Êàçàõñòàí11.108540.249°52′81°15′Oktyabrskiy7.5349.505.09.200326Êàçàõñòàí40.803969.047°42′70°43′KARAZHAL34.3192.505.09.200327Êàçàõñòàí47.603639.043°28′74°49′Kurday18.5311.105.09.200328Êàçàõñòàí84.703102.949°45′55°17′Bestamak16.780.106.09.200329Êàçàõñòàí66.905519.851°25′65°4′Zhalanash24.713.206.09.200330Êàçàõñòàí117.605432.850°12′60°26′Akkol31.0337.806.09.200331Êàçàõñòàí15.801441.551°35′73°20′TURGAY45.4107.306.09.200332Êàçàõñòàí5.00170.449°27′68°39′Taldysay30.2266.506.09.200333Êàçàõñòàí18.502165.049°11′67°45′Algabas41.6316.106.09.200334Êàçàõñòàí60.604674.747°57′66°39′KARSAKPAY15.6326.406.09.200335Êàçàõñòàí63.903070.348°49′73°25′AKSU AYULY20.5280.806.09.200336Êàçàõñòàí89.402886.144°29′72°41′Kumuzek12.4143.206.09.200337Êàçàõñòàí10.00240.253°51’62°28’ÂÀÐÂÀÐÈÍÊÀ7.9213.407.09.200338Êàçàõñòàí28.80600.454°48’68°19’MAMLYUTKA18.2240.307.09.200339Êàçàõñòàí4.40119.853°18’62°49’Ozernyy34.0254.007.09.200340Êàçàõñòàí10.80228.453°20’62°59’Ozernyy22.6251.907.09.200341Êàçàõñòàí13.90350.153°15’62°59’Ozernyy29.2238.607.09.200342Êàçàõñòàí18.20359.253°11’62°53’RUDNYY30.0315.207.09.200343Êàçàõñòàí5.90123.854°3’67°5’Semipolka13.7251.507.09.200344Êàçàõñòàí17.50367.753°31’65°15’Novopokrovka30.1192.207.09.200345Êàçàõñòàí14.20378.050°47’56°11’Yaysan5.6184.807.09.200346Êàçàõñòàí48.401102.150°32’56°23’Novomikhaylovskiy21.981.307.09.200347Êàçàõñòàí12.10239.650°30’56°52’Karatogay13.4158.107.09.200348Êàçàõñòàí4.50120.852°34’64°46’KUSHMURUN18.051.407.09.200349Êàçàõñòàí23.70487.353°35’69°47’Alekseyevka21.871.807.09.200350Êàçàõñòàí6.00121.553°32’71°28’Leningradskoye4.9269.907.09.200351Êàçàõñòàí6.00121.553°24’71°8’Chistyakovka8.8243.607.09.200352Êàçàõñòàí6.10123.054°7’76°9’ÀËÔÅÐÎÂÊÀ23.3272.107.09.200353Êàçàõñòàí4.70121.953°11’70°57’Zhanaaul5.9125.607.09.200354Êàçàõñòàí8.70237.251°45’64°35’Sholaksay12.7270.507.09.200355Êàçàõñòàí123.002504.048°47’55°30’Taskopa9.0226.107.09.200356Êàçàõñòàí37.80723.749°51’58°47’Bogetsay37.2229.107.09.200357Êàçàõñòàí76.101691.149°47’58°50’Bogetsay40.9218.107.09.200358Êàçàõñòàí4.00120.252°55’71°15’Tassu20.68.107.09.200359Êàçàõñòàí36.20832.851°29’64°55’Naurzum26.086.207.09.200360Êàçàõñòàí41.70981.651°30’65°4’Zhalanash33.38.707.09.200361Êàçàõñòàí11.50238.751°24’64°56’Zhalanash22.5335.907.09.200362Êàçàõñòàí26.80607.250°46’63°23’Shiyli53.761.607.09.200363Êàçàõñòàí13.60364.050°44’63°33’Burevestnik55.6200.807.09.200364Êàçàõñòàí41.40970.550°57’64°37’Kaygy5.8284.307.09.200365Êàçàõñòàí10.30243.252°15’75°39’Sarykamysskiy13.589.407.09.200366Êàçàõñòàí110.002349.148°28’60°5’Tumalykol12.38.107.09.200367Êàçàõñòàí5.70120.151°56’74°55’Ekibastuzskiy6.3161.207.09.200368Êàçàõñòàí21.80490.051°38’73°21’TURGAY44.9102.007.09.200369Êàçàõñòàí11.40242.551°53’75°2’Ekibastuzskiy15.3128.607.09.200370Êàçàõñòàí41.80845.452°14’77°27’Romanovka9.6269.407.09.200371Êàçàõñòàí37.30857.950°45’69°27’Imeni Abaya5.7296.507.09.200372Êàçàõñòàí10.80240.651°23’72°55’Pavlovka19.792.707.09.200373Êàçàõñòàí4.40121.151°39’75°36’EKIBASTUZ18.7100.607.09.200374Êàçàõñòàí11.90240.851°47’76°41’Tselinnyy16.6345.107.09.200375Êàçàõñòàí143.403154.650°10’68°30’Zhanbobek41.9311.507.09.200376Êàçàõñòàí21.50483.749°25’65°27’Rakhmet20.935.507.09.200377Êàçàõñòàí30.30724.849°23’65°33’Rakhmet21.660.307.09.200378Êàçàõñòàí45.20951.149°42’67°53’Tselinnyy61.5125.607.09.200379Êàçàõñòàí12.00243.450°52’74°6’Stepnoy35.8168.407.09.200380Êàçàõñòàí11.00242.249°39’68°18’Zhanbobek46.1249.207.09.200381Êàçàõñòàí5.60121.950°7’70°29’Sonaly24.150.607.09.200382Êàçàõñòàí4.50119.651°5’76°43’Karashengel40.9328.807.09.200383Êàçàõñòàí16.40362.848°19’63°44’Kishikol47.8133.307.09.200384Êàçàõñòàí5.70121.850°54’75°40’Aleksandrovka7.6143.107.09.200385Êàçàõñòàí4.10119.851°8’77°20’Zhumysker38.0256.307.09.200386Êàçàõñòàí117.402499.051°0’76°47’Karashengel30.4331.107.09.200387Êàçàõñòàí11.00246.249°37’69°19’Imeni Dzhambula5.884.307.09.200388Êàçàõñòàí32.102647.048°12′63°51′Kishikol63.5134.603.09.200389Êàçàõñòàí51.501217.549°23’68°34’Taldysay37.4260.007.09.200390Êàçàõñòàí8.50245.450°17’72°57’Astakhovka6.4286.207.09.200391Êàçàõñòàí62.501467.648°54’66°45’Sarylyk17.842.907.09.200392Êàçàõñòàí8.70242.150°59’77°23’Karashengel41.862.607.09.200393Êàçàõñòàí8.90238.849°56’71°40’Kazgorodok5.6105.807.09.200394Êàçàõñòàí22.30493.550°9’72°46’TEMIRTAU18.5297.707.09.200395Êàçàõñòàí9.00243.849°19’68°58’Taldysay18.6213.407.09.200396Êàçàõñòàí16.30354.948°57’67°35’Kyzyl-Kommuna22.921.407.09.200397Êàçàõñòàí10.80244.549°12’68°49’Taldysay36.3221.507.09.200398Êàçàõñòàí5.90122.950°2’73°4’TEMIRTAU7.9102.407.09.200399Êàçàõñòàí17.40367.251°11’80°56’ÂÅÑÅËÎßÐÑÊ15.8235.107.09.2003100Êàçàõñòàí5.60122.749°57’73°4’Kopekty11.1268.307.09.2003101Êàçàõñòàí5.60122.749°49’73°11’KARAGANDA5.6183.207.09.2003102Êàçàõñòàí107.902442.149°31’72°8’SHAKHTINSK39.8247.407.09.2003103Êàçàõñòàí27.10604.750°30’78°26’Moldary27.9200.007.09.2003104Êàçàõñòàí16.40360.049°20’71°41’Aynabulak60.081.307.09.2003105Êàçàõñòàí6.00122.450°40’80°1’Petropavlovka19.9254.107.09.2003106Êàçàõñòàí63.001458.549°20’72°1’SHAKHTINSK58.4237.407.09.2003107Êàçàõñòàí48.501219.549°22’72°34’Yuzhnyy23.8272.207.09.2003108Êàçàõñòàí11.00241.050°31’79°47’Shakaman5.7288.007.09.2003109Êàçàõñòàí91.302274.549°14’71°59’ATASU65.830.807.09.2003110Êàçàõñòàí8.90244.149°22’72°44’Yuzhnyy11.7275.807.09.2003111Êàçàõñòàí89.101973.447°59’66°31’Aktas14.0117.707.09.2003112Êàçàõñòàí5.80120.849°51’75°47’Koyandy9.397.707.09.2003113Êàçàõñòàí12.00243.249°40’75°32’Pervogo Maya3.8238.507.09.2003114Êàçàõñòàí17.50365.149°36’75°37’Pervogo Maya10.2147.907.09.2003115Êàçàõñòàí6.10120.950°27’82°27’Verkhubinka4.6125.007.09.2003116Êàçàõñòàí5.80122.749°6’73°48’Koshkarbay17.779.307.09.2003117Êàçàõñòàí69.701581.949°53’79°57’Repinka20.0206.507.09.2003118Êàçàõñòàí5.50121.948°40’73°18’Kayrakty24.622.507.09.2003119Êàçàõñòàí39.101096.848°39’73°23’AKSU AYULY24.6250.407.09.2003120Êàçàõñòàí22.00494.749°0’76°17’Karagach27.0323.807.09.2003121Êàçàõñòàí5.90119.649°41’82°53’ASUBULAK18.7309.607.09.2003122Êàçàõñòàí42.30975.647°14’70°27’Dzhambul69.8272.007.09.2003123Êàçàõñòàí11.70242.248°53’82°22’KOKPEKTY14.7353.607.09.2003124Êàçàõñòàí24.20453.545°14’64°59’Terenozek20.41.507.09.2003125Êàçàõñòàí5.30120.448°24’82°33’Ivanovka24.1236.607.09.2003126Êàçàõñòàí27.40601.248°20’82°34’Bolshevik24.5267.907.09.2003127Êàçàõñòàí11.40237.347°57’83°36’Chorga10.721.107.09.2003128Êàçàõñòàí16.60359.544°53’67°20’Aksumbe51.2333.707.09.2003129Êàçàõñòàí6.00118.846°8’81°17’Alakol23.9183.107.09.2003130Êàçàõñòàí4.70118.944°20’72°58’Furmanovka6.932.307.09.2003131Êàçàõñòàí42.70943.243°31’71°29’Bostandyk24.2107.207.09.2003132Êàçàõñòàí13.60361.043°7’69°49’Glinkovo27.633.807.09.2003133Êàçàõñòàí98.202060.942°58’69°51’Glinkovo16.969.007.09.2003134Êàçàõñòàí4.70122.744°26’78°18’KUGALY27.3264.607.09.2003135Êàçàõñòàí101.002433.143°46’75°10’OTAR26.8350.407.09.2003136Êàçàõñòàí37.003007.143°41′75°10′OTAR18.2351.504.09.2003137Êàçàõñòàí5.70120.943°32’74°44’Anrakhay19.4205.807.09.2003138Êàçàõñòàí35.90844.143°23’74°44’Kurday18.8281.607.09.2003139Êàçàõñòàí21.60480.943°21’74°24’Uspenovka14.95.607.09.2003140Êàçàõñòàí6.20120.242°38’71°7’GROZNOYE6.7292.307.09.2003141Êàçàõñòàí15.00361.143°20’74°39’Uspenovka25.365.407.09.2003142Êàçàõñòàí9.80247.743°44’77°9’Nikolayevka7.936.907.09.2003


ÑÓÁÚÅÊÒÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎÏËÎÙÀÄÜ ÊÐÎÌÊÈ, ãàÏËÎÙÀÄÜ ÊÎÍÒÓÐÀ, ãàÏËÎÙÀÄÜ ÍÀÐÀÑÒÀÞÙÈÌ ÈÒÎÃÎÌ, ãàÀëòàéñêèé êðàé112.5239.8491408.8Êåìåðîâñêàÿ îáë.13.4618.3138882.1Êðàñíîÿðñêèé êðàé210.1371.2841461.4Êóðãàíñêàÿ îáë.330.5611.95782.5Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.316.0776.0203468.2Îðåíáóðãñêàÿ îáë.249.1978.73071.7Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí132.3756.41248.6Òþìåíñêàÿ îáë.212.3242.325846.5×åëÿáèíñêàÿ îáë.4113.72423.89246.5Óçáåêèñòàí14.6123.011128.2Êàçàõñòàí1223578.5134108.11508438.3ÂÑÅÃÎ1423863.0141249.53239982.8 äðóãèõ ðàéîíàõ ïîæàðû íå âûÿâëåíû èç-çà íàëè÷èÿ îáëà÷íîñòè.


07.09.2003 ã. Çàâ.ñåêòîðîì ê.ô-ì.í. À.Ñóõèíèí;
Íà÷àëüíèê îòäåëà ï/ï-ê À.×åðåïàíîâ

Print Friendly, PDF & Email
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien